topleft
topright

Strateginiai dokumentai

Lietuva

 1. Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2010-2014 programa
 2. Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo moksle Lietuvoje strategija
 3. Valstybinės smurto prieš moteris mažinimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2010-2012 metų planas
 4. Nacionalinė antidiskriminacinė 2009-2011 metų programa

 

Europos Sąjunga

 1. Europos komisijos rekomendacijos viešajam sektoriui Lyčių lygybės įgyvendinimui
 2. Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos Ekonominių ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui (2010-2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategija)
 3. 2010 m. Komisijos ataskaita Tarybai, Euopos Parlamentui, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui
 4. Lyčių lygybės užtikrinimo gairės Europos Bendrijai 2006-2010 m.
 5. 2010-2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategija
 6. Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programa PROGRESS
 7. Europos Komisijos komunikatas 2020 m. Europa – Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija
 8. Europos vienodas darbo užmokestis
 9. Europos vienodo darbo užmokesčio dienos renginiai

 

Tarptautiniai strateginiai dokumentai moterų ir vyrų lygybės klausimais

 1. Jungtinių tautų konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims
 2. Pekino veiksmų platforma
 3. Recommendation CM/Rec(2007)17 of the Committee of Ministers to member states on gender equality standards and mechanisms
 4. Recommendation CM/Rec(2007)13 of the Committee of Ministers to member states on gender mainstreaming in education
 5. Recommendation Rec(2003)3 of the Committee of Ministers to member states on balanced participation of women and men in political and public decision making
 6. Recommendation No. R (98) 14 of the Committee of Ministers to member states on gender mainstreaming

 
© Lyčių studijų centras 2013
Proudly powered by WordPress