topleft
topright

Lietuvos ir Europos teisės aktai

Lietuva

 1. Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas;
 3. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas
 4. Lietuvos respublikos vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės, už kurių vykdymą yra atsakinga švietimo ir mokslo ministerija, įgyvendinimo planas
 5. Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programa
 6. LR darbo kodeksas
 7. Dėl reikalavimų nustatymo pretendentams dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybei užimti bei dėl dėstytojų ir moklslo darbuotojų atestacijos;

Europos Sąjunga

 1. Moterų ir lyčių lygybės pažangos institucinių mechanizmų efektyvumas
 2. Europos lyčių lygybės paktas (2011-2020 m.)
 3. Beijing + 15: The Platform for Action and the European Union, Report from the Swedish Presidency of the Council of the European
 4. Strategy for equality between women and men 2010-2015, by European Commision
 5.  Gender equality and the environment: enhanced decision-making, qualifications and competitiveness in the field of climate change mitigation policy in the EU
 6. Europos lyčių lygybės paktas (2011-2020 m.)
 7. Reglamentas dėl Europos Lyčių lygybės instituto įkūrimo
 8. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija
 9. Jungtinių Tautų Chartija
 10. EP dėl moterų karjeros moksle;
 11. 1975 m. vasario 10 d. Tarybos Direktyva dėl valstybių narių įstatymų, skirtų vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo taikymui, suderinimo 
 12. Direktyva 2002/73/EB, iš dalies keičianti direktyvą 76/207/EEB (dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų) 
 13. 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo 
 14. 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/113/EB (įgyvendinanti vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo) 
 15. Direktyva (97/80/EC) (dėl įrodinėjimo pareigos diskriminacijos dėl lyties bylose) 
 16. Direktyva 96/97/EC, iš dalies keičianti direktyvą 86/378/EEC (dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo įgyvendinimo profesinėse socialinės apsaugos sistemose) 
 17. Tėvystės atostogų direktyva (96/34/EC) 
 18. Direktyva 92/85/EEC (moterų apsauga nėštumo laikotarpiu) 
 19. Direktyva 86/613/EEC (dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris, kurie verčiasi savarankiška darbo veikla)
 20. Direktyva 86/378/EEB (dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo įgyvendinimo profesinėse socialinės apsaugos sistemose )
 21. Direktyva 79/7/EEB (dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo nuoseklaus įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje) 
 22. Direktyva 76/207/EEB (dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu) 
 23. Vienodo darbo užmokesčio direktyva (75/117/EEB)

Tarptautiniai teisės aktai:

 

 1. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (EŽTK)
 2. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija
 3. Jungtinių Tautų Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims
 4. Tarptautinė konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo
 5. Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija (1995)

 
© Lyčių studijų centras 2013
Proudly powered by WordPress