topleft
topright

Lyčių studijų centro nuostatai

1.1. Lyčių studijų centras (toliau Centras) yra Šiaulių universiteto (toliau Universiteto) struktūrinis padalinys.

1.2. Centras savo veiklą grindžia ir vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, aukštojo mokslo įstatymu, Šiaulių universiteto statutu, kitais teisės aktais, universiteto norminiais dokumentais ir šiais nuostatais.

1.3. Lyčių studijų mokslinio centro steigėjas yra Šiaulių universitetas. Centro adresas: P. Višinskio 25-701, LT-76351, Šiauliai.

2.  CENTRO TIKSLAI IR VEIKLOS KRYPTYS

2.1. Tikslas – vykdyti lyčių studijas ir tyrimus kaip tarpdisciplininį diskursą, siekiant užtikrinti lygias teises švietimo ir mokslo, profesinės veiklos, užimtumo, sveikatos apsaugos, socialinio gyvenimo srityse, veiksmingiau derinant įsipareigojimus šeimai ir profesijai, dialogu prisiimant bendrą moterų ir vyrų atsakomybę.

2.2. Dalyvauti mokslininkų rengimo procese.

2.3. Dalyvauti Lietuvos ir tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose.

2.4. Sieti savo atliekamus mokslinius tyrimus su Šiaulių universitete, vykdoma studijų veikla, ES projektų rengimu ir vykdymu, regionų plėtros politika, pramonės ir verslo plėtojimu.

2.5. Rengti mokslines konferencijas bei seminarus.

2.6. Rinkti ir publikuoti mokslinių tyrimų medžiagą, bendradarbiauti su kitomis, panašia moksline veikla užsiimančiomis, organizacijomis.

2.7. Tapti lyčių lygybės užtikrinimo nacionalinio mechanizmo dalimi, sutelkiant veikiančias institucijas ir organizacijas savitai Lietuvos lyčių lygybės viešajai politikai formuoti, moterų ir vyrų lygioms galimybėms, lyčių lygiateisiškumui užtikrinti, diskriminacijai lyties pagrindu mažinti.

2.8. Vykdyti moterų ir vyrų padėties asimetrijos, sąlygotos socialinės ir kultūrinės lyčių tvarkos, socialinės atskirties tyrimus, diegti socialines inovacijas lyčių lygiateisiškumui užtikrinti, organizuoti akademines studijas.

2.9. Kaupti, sisteminti, analizuoti ir platinti objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją lyčių lygybės klausimais, įskaitant tyrimų rezultatus, surinktus iš Lietuvos, ES šalių, jų institucijų, nevyriausybinių organizacijų.

2.10. Vykdyti lyčių lygybės užtikrinimo stebėseną ir ekspertizę, toliau tobulinant ekspertavimo pajėgas. Atlikti lyčių lygybės padėties Lietuvoje apžvalgas.

2.11. Bendradarbiaujant su akademine bendruomene, kurti ir išbandyti lyčių lygybės integravimo metodus, priemones ir instrumentus (ypač švietimo, socialinėje srityse); ieškoti ir rengti metodus kaip gerinti tyrimų palyginamumą, objektyvumą, patikimumą; rengti, analizuoti ir vertinti metodologinius instrumentus, tuo remiant lyčių lygybės integravimą visose Lietuvos politikos srityse.

2.12. Diegti akademines lyčių studijas formalaus ir neformalaus švietimo kryptyse, parengti lyčių ugdymo programą bei organizuoti mokymą (-ąsi) lyčių lygybės politikos srityje.

2.13. Inicijuoti ir įgyvendinti specialius projektus, organizuoti ekspertų susitikimus, skirtus tyrimų plėtrai, organizuoti konferencijas, kampanijas, apskrituosius stalus, seminarus ir tarptautinius susitikimus, strategiškai numatant kaip įveikti diskriminaciją lyties pagrindu.

2.14. Bendradarbiauti su piliečių visuomeninėmis organizacijomis, profsąjungomis, vietos bei valstybinėmis institucijomis, socialiniais partneriais, įgyvendinant lyčių lygybės tikslus ir plėtojant kompetencijas.

2.15. Bendradarbiauti su žiniasklaidos priemonėmis, inicijuojant diskusijas, skleidžiant lygybės idėjas, siekiant greitesnės sąmoningumo ir tradicinių vertybių kaitos.

2.16. Reguliariai informuoti nacionalines ir tarptautines institucijas apie lyčių lygybės realią situaciją.

2.17. Plėtoti bendradarbiavimo tinklą tarp panašaus pobūdžio centrų nacionaliniame, regioniniame, europiniame ir pasauliniame lygmenyse, keičiantis įžvalgomis, informacija, sėkminga praktine, technine pagalba bei vykdant bendrus projektus.

2.18. Tirti taikomųjų mokslinių tyrimų gamybos ir paslaugų sferoje poreikius lyčių lygybės ir nediskriminavimo aspektu; pagrįsti šių poreikių realizavimo abipusę naudą.

2.19. Sudaryti sąlygas akademinėms lyčių studijoms, nuolatiniam kvalifikacijos kėlimui ir kompetencijų tobulinimui netradiciniams studentams – gamybos ir paslaugų sferos darbuotojams.

2.20. Skatinti netradicinį studentą, kuris yra dirbantis, gyvenantis šeimoje atokiau nuo universiteto, labai užimtas žmogus įsilieti į universiteto gyvenimą, gauti universiteto teikiamas paslaugas.

2.21. Gerinti ir plėtoti taikomųjų mokslo tyrimų ir studijų kokybę, aktyviai dalyvaujant aukšto lygio mokslinių tinklų Lietuvoje ir ES veikloje.

3. CENTRO STRUKTŪRA, VALDYMAS

3.1. Centro nariais laikomi visi pagrindines ir ne pagrindines pareigas einantys mokslo ir kiti Centre dirbantys darbuotojai.

3.2. Centrui vadovauja direktorius, turintis daktaro arba habilituoto daktaro mokslo laipsnį ir centre einantis mokslo darbuotojo (jaunesniojo/mokslo/vyresniojo/vyriausiojo) pareigas.
Direktorių Rektoriaus teikimu 5 m. kadencijai tvirtina ir  turi   teisę atšaukti Universiteto Senatas.
Už vadovavimą mokslo centrui gali būti mokamas Senato patvirtintas priedas prie atlyginimo iš Universiteto lėšų.

3.3. Direktorius:

 • planuoja Centro veiklą,
 • telkia specialistus numatytiems tikslams pasiekti,
 • tvarko turtą ir lėšas,
 • atsiskaito už metinę veiklą Mokslo ir meno skyriui;
 • teikia Rektoriui pasiūlymus dėl sutarčių sudarymo,
 • atstovauja Centrą universitete, institucijose, tarptautiniuose mokslininkų dariniuose.

Centro direktorius tiesiogiai pavaldus Mokslo ir meno prorektoriui.

3.4. Centro personalas  priimamas dirbti centre ir atleidžiamas iš darbo centre vadovaujantis:

 • LR darbo kodeksu,
 • LR aukštojo mokslo įstatymu,
 • LR Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 906 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo „Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų pareigybių reikalavimų, konkursų valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir  dėstytojų pareigas eiti organizavimo, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo tvarkos ir pedagoginių vardų suteikimo universitetuose tvarkos patvirtinimo“ aktualia redakcija,
 • Šiaulių universiteto statutu,
 • kitais teisės aktais ir Šiaulių universiteto norminiais dokumentais.

3.5. Centre aktualiems moksliniams ir taikomiesiems tyrimams telkiamos ir gali veikti mokslininkų grupės, sprendžiančios tarpdisciplininių ir daugiadisciplininių mokslų problemas ES ir pasaulio mokslo erdvėje, užtikrinant tarptautinį konkurencingumą bei prisidedant prie socialinės ekonominės plėtros žinių visuomenės ir žinių ekonomikos sąlygomis.

4. CENTRO TEISĖS  IR  PAREIGOS

Centro teisės:

4.1. Turėti mokslinei veiklai reikiamą materialinę bazę ir ja naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų bei Universiteto statuto nustatyta tvarka.

4.2. Turėti palankią moksliniams tyrimams ir tyrėjų rengimui aplinką, kurią užtikrina centro direktorius bei Mokslo ir meno prorektorius.

4.3. Bendradarbiauti su kitomis šalies ir tarptautinėmis mokslo institucijomis, valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis, nevyriausybinėmis ir kt. organizacijomis.

4.4. Leisti periodinius bei vienkartinius leidinius.

4.5. Į mokslinį tiriamąjį darbą, inovacijų kūrimą įtraukti visų studijų pakopų studentus, jaunuosius mokslininkus.

4.7. Gavus Rektoriaus pritarimą, vykdyti mokslinius tyrimus ir verstis taikomąja moksline veikla pagal sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis, taip pat dalyvauti tarptautinėse ir užsienio šalių tyrimų/mokslo programose/projektuose.

Centro pareigos:

4.7. Nustatytu laiku ir kokybiškai vykdyti Centrui keliamus uždavinius ir konkrečius įsipareigojimus.

4.8. Savo veiklą planuoti atsižvelgiant į Universiteto mokslo strategiją, Universiteto, Lietuvos ir tarptautinius mokslo prioritetus bei plėtros planus ir poreikius.

4.9.Nustatytu laiku atsiskaityti už savo vykdomą mokslinę veiklą Mokslo ir meno skyriui.

5. MOKSLINIO DARBO PLANAVIMAS IR ATASKAITOS

5.1. Centro mokslinio darbo planas sudaromas atsižvelgiant į Universiteto, Lietuvos, regioninius, ES ir globalius politinius mokslinių tyrimų prioritetus.

Šis mokslinio darbo planas svarstomas, tvirtinamas penkeriems metams, tikslinamas kiekvienais kalendoriniais metais bendrame Centro mokslo darbuotojų susirinkime.

5.2. Centro mokslo darbuotojai, pasirašę darbo sutartį, sudaro savo darbo planus, suderintus su Centro mokslinio darbo planu. Kiekvienas mokslo darbuotojas rašo metinę atlikto darbo ataskaitą, o pasibaigus sutarties terminui – viso laikotarpio ataskaitą.

5.3. Centro direktorius, remdamasis mokslo darbuotojų ataskaitomis, rengia bendrą Centro metinę/ penkerių metų darbo ataskaitas ir pateikia Mokslo ir meno skyriui.

6. CENTRO TURTAS IR FINANSAVIMAS

6.1. Centras naudojasi jam skirtomis Universiteto patalpomis bei įranga (kompiuteriais, daugintuvais, telefonais, faksais ir kt.).

6.2. Centro veikla finansuojama iš Universiteto lėšų. Taip pat Centras gali gauti papildomų lėšų už atliktus strateginius, taikomuosius (užsakomuosius) tyrimus bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamais būdais iš rėmėjų, įvairių fondų ir pan.

6.3. Universiteto Centrui skiriamos lėšos naudojamos Centro darbuotojų darbo apmokėjimui, komandiruočių, stažuočių ir kitoms kvalifikacijos kėlimo formoms, komunalinių, ryšių paslaugų, biuro prekių apmokėjimui, leidybai, mokslinių ir kitų renginių organizavimui.

7. CENTRO NUOSTATŲ TVIRTINIMAS

Universiteto mokslo centro nuostatai ir jų pakeitimai tvirtinami Mokslo ir meno prorektoriaus teikimu, Senato nutarimu.

8. CENTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

8.1. Centro veikla nutraukiama arba reorganizuojama Šiaulių universiteto Senato nutarimu. Nutraukti arba reorganizuoti Centro veiklą siūlo Mokslo ir meno prorektorius.

8.2. Nutraukus Centro veiklą, jo turto klausimą sprendžia Rektoriaus skiriama likvidacinė komisija.

CENTRO NUOSTATŲ KEITIMO PATVIRTINIMAI

1998 m. balandžio 22 d. Šiaulių universiteto Senato posėdyje (protokolo Nr. 7) įsteigtas Moters studijų centras.

2005 m. birželio 22 d. Šiaulių universiteto Senato posėdyje (protokolo Nr. 44) patvirtintas Moters studijų centro reorganizacija į Lyčių studijų institutą.

2008 m. vasario 27 d. Šiaulių universiteto Senato posėdyje (protokolo Nr. 21) Lyčių studijų instituto pavadinimas pakeistas į Lyčių studijų centrą.

Remiantis 2008 m. gruodžio 17 d. Šiaulių universiteto Senato posėdžio (protokolo Nr. 28) nutarimu patvirtinti universitetinio mokslo centro nuostatų formą, 2009 m. sausio   d. Šiaulių universiteto rektorato posėdyje (protokolo Nr. )


 
© Lyčių studijų centras 2013
Proudly powered by WordPress