topleft
topright

Knygos

Capture Rasa Pocevičienė; Virginija Šidlauskienė, (2015) Socialiai jautriausių moterų grupių situacija diskriminacijos kontekste: požiūrio tyrimas

Socialinė moterų ir vyrų lygybė – siekiamybė, tapatinama su ateities investicija. Daugelis valstybių stengiasi sukurti sistemą, kuri leistų visiems jos piliečiams turėti panašias darbo, poilsio, mokymosi ir tobulėjimo galimybes. Visuomenė, kuri yra atidi savo nariams, kur nėra ryškios atskirų žmonių ir jų grupių atskirties, kur pasirūpinama silpnesniaisiais, – sėkminga ir laiminga visuomenė. Didesnė socialinė lygybė užtikrina geresnius valstybės ekonominius rodiklius, kartu ir visuomenės gerovę. Situacija Lietuvoje, nors ir gerėja, tačiau labai lėtais tempais – pažeidžiamų (socialiai jautriausių) žmonių grupių atskirtis yra dar didelė.

Tyrimo tikslas buvo nustatyti Komiteto rekomendacijų Lietuvai 84-ame punkte nurodytų tikslinių grupių moterų – imigrančių (1-a grupė), kaime gyvenančių moterų (2-a grupė), neįgalių moterų (3-ia grupė), vyresnio amžiaus moterų (55–60 metų grupės, t. y. priešpensinio amžiaus, ir vyresnių kaip 60 metų) (4-a grupė), tautinėms mažumoms priklausančių moterų (įskaitant romes) (5-a grupė) – situaciją ir per ją atskleisti nuomonę apie galimybes užimtumo, švietimo (įskaitant mokymąsi visą gyvenimą), kultūros srityse, taip pat minėtų tikslinių grupių moterų nuomonę galimybių apsirūpinti būstu, gauti sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas, teisinę pagalbą, paskolą verslui pradėti ir kt., įvertinti vykdomų priemonių poveikį ir pasiūlyti konkrečias priemones problemoms spręsti.

LYMOS Šidlauskienė, V. ir kt. (2012). Mokslo studija „Lyčių lygybės skatinimas moksle“. UAB „Spaudos spektras“. Vilnius

Knygoje pateikiami pagrindiniai Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis financuojamo nacionalinio projekto „Lyčių lygybės moksle skatinimas“ (LYMOS) rezultatai. Projekto tikslas – sukurti struktūrinius pagrindus lyčių lygybės principams Lietuvos mokslo sistemoje įgyvendinti, siekiant didinti mokslininkių skaičių aukščiausiuose akademiniuose bei mokslo ir studijų valdymo lygmenyse, fizinių ir technologinių mokslų sirtyse. Projektą įgyvendino: Lietuvos mokslų akademija (projekto koordinatorius), kartu su projekto partneriais: Asociacija „BASNET Forumas“, Lietuvos mokslo taryba ir Lietuvos studentų atstovybių sąjunga.

 

phpnUAGJd Ivanauskienė, F., Šidlauskienė, V. (2007). Lytis ir ugdymas, metodinė knyga, I dalis. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla

Metodinė knyga „Lytis ir ugdymas“ parengta, realizuojant Europos Bendrijų EQUAL projektą „“ŠEIMOS PLANETA: šeimai palanki organizacija““. Knygoje aptariama lyčių lygybės samprata ir identifikavimas, politiniai ir teisiniai aspektai,  lyties tapatumo socialinio konstravimo mechanizmai, lyčių stratifikacijos aspektai, analizuojama mokinių lyčių lygybės ugdymo realybė švietimo sistemoje, lyčių lygiavertiškumo ugdymo strategijos lyties socialinei kompetencijai. Knyga skirta universitetų, kolegijų dėstytojams, pedagogams, studentams, realizuojantiems  lyties teorines įžvalgas realiose švietimo ir ugdymo aplinkose.

 

phplm483W Ivanauskienė, F., Šidlauskienė, V. (2008). Lytis. Ugdymas. Socialinė aplinka. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla

Stu­dijų kny­ga  pa­reng­ta ŠU LSI užsa­ky­mu, vyk­dant EB ini­cia­ty­vos EQUAL pro­jektą „Šei­mos pla­ne­ta: šei­mai pa­lan­ki or­ga­ni­za­ci­ja“ (EQ/2004/1130-24 / 500). Knygoje aptariama lyčių lygybės politikos situacija Europoje ir Lietuvoje, lyčių lygybės ir lygių galimybių samprata, lyčių nelygybės ir vaidmens ugdymo situacija švietimo sistemoje, lytinės tapatybės konstravimo būdai, lyties reprezentacijos, lyčių įvaizdžiai populiarioje bei masinėje kultūroje ir identifikavimas, lyties tapatumo socialinio konstravimo mechanizmai, lyčių stratifikacijos aspektai. Knyga skirta universitetų, kolegijų dėstytojams, pedagogams, studentams, realizuojantiems lyties teorines įžvalgas realiose švietimo ir ugdymo aplinkose.

 
© Lyčių studijų centras 2013
Proudly powered by WordPress