topleft
topright

Šiaulių universiteto fakulteto / instituto, geriausiai įgyvendinančio lyčių lygybę, 2014 m. apdovanojimų nuostatai

2013 m. Šiaulių universiteto apdovanojimuose, projekto INTEGER iniciatyva, buvo skelbta fakulteto / instituto, geriausiai įgyvendinančio lyčių lygybę nominacija. 2014 metų apdovanojimuose tęsiame šią tradiciją. Prašome dalyvauti ir teikti paraiškas pagal žemiau pateiktus nuostatus. Sėkmės!

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas fakultete / institute padeda užtikrinti socialinę lygybę, kurti visiems draugišką, neturinčią įtampos socialinę aplinką, kuri leidžia jo darbuotojams jaustis saugiai bei pasitikėti savo organizacija ir bendradarbiais. Kitas darnaus fakulteto požymis – pakankamai tolygus lyčių pasiskirstymas, kuris gerina akademinės aplinkos kultūrą, leidžia siekti pusiausvyros darbuotojų požiūriuose: moterys ir vyrai taiko skirtingus problemų sprendimo, idėjų generavimo metodus, todėl ne vienos lyties personalas geba įžvelgti daugiau problemos sprendimo būdų ir konstruktyvių diskusijų metu pasiekti optimalų sprendimą. Tai padedasukurti patrauklesnes darbo sąlygas, tobulinti mokslinių tyrimų formavimą, vertinimą ir įgyvendinimą, integruojant lyčių aspektą ir siekiant efektyviai kelti mokslinių tyrimų ir inovacijų kokybę.

Būtent dėl šių priežasčių, siekiant išrinkti geriausiai lyčių lygybę įgyvendinantį fakultetą, vertinime išskiriamos dvi dalys:

  •       Fakulteto sudėtis lyčių atžvilgiu.
  •       Fakulteto politika lyčių atžvilgiu.

1. Fakulteto sudėties lyčių atžvilgiu (kiekybinis) vertinimas

Pagrindinis fakulteto sudėties lyčių atžvilgiu kriterijus gali būti lyčių santykis tarp visų fakulteto darbuotojų. Tačiau šis matas neturėtų būti vertinamas taip abstrakčiai, todėl siūloma jį išskaidyti į kelias dedamąsias:

  • Procentinė sprendimus priimančio (vadovaujančio) personalo sudėtis lyties aspektu: administracija, taryba, komitetai, kiti sprendimus priimantys dariniai ir darbo grupės.
  • Procentinė sprendimus vykdančio personalo (išskyrus aptarnaujantį personalą) sudėtis lyties aspektu.
  • Procentinė aptarnaujančio personalo sudėtis lyčių aspektu.
  • Darbuotojų dalis viso fakulteto personalo atžvilgiu, kuri užima netipines pareigas savo lyčiai (tipinių pareigybių pagal lytis sąrašas pateiktas 1 priede).

Moterų ir vyrų kiekybinio pasiskirstymo nepakanka socialinio neteisingumo faktui patvirtinti, nes tai dažniausia susiję su Lietuvoje nusistovėjusiomis tradicijomis ir požiūriu į lytį. Todėl labai svarbu įvertinti procesų ir lyčių lygybės gerinimo pokyčių projekcijas. Todėl siūloma vertinti ne fakulteto lyčių santykį, jo pokytį per pastaruosius metus, t.y. skaičiuoti, kaip pasikeitė lyčių santykis per vertinamą laikotarpį. Pavyzdžiui, jei nominacija teikiama kasmet, tai 2014 metų pabaigoje yra skaičiuojama fakultetų sudėtis pagal lytį 2014 metų gruodžio mėnesį ir 2013 metų gruodžio mėnesį, o tada vertinami pokyčiai.

Toks fakulteto sudėties pokyčio vertinimas leistų atskleisti, ar fakultete siekiama lyčių lygybės, tačiau papildomai reikėtų įvertinti ir socialinę lyčių lygybės politiką.

 

2. Fakulteto socialinės politikos lyčių atžvilgiu (kokybinis) vertinimas

Tenka pripažinti, kad egzistuoja moterų diskriminacijos prielaidas sudarančios institucinės praktikos, susijusios su karjeros galimybėmis. Iš pažiūros lyties atžvilgiu neutralios tiek mokslininkėms, tiek mokslininkams taikomos tvarkos neatsižvelgia į lyčių vaidmenų šeimos gyvenime skirtumus, t.y. moterys, kurios turi daugiau įsipareigojimų šeimai, yra daug labiau ribojamos šių sąlygų ir beveik negali lygiavertiškai konkuruoti su kolegomis vyrais, kurie tokių pareigų neturi. Gajos ir išankstinės nuostatos lyčių atžvilgiu. Lyčių stereotipai veikia moterų mokslinę veiklą ne tik kaip disciplinos „pasirinkimas“ bet ir kaip darbo turinio formavimo pagrindas: lyčių stereotipų saistomi lūkesčiai dažnai gali veikti ne tik moters darbo vertinimą, bet ir darbo tipą, pavedamą moterims, lyginant su analogiškas pareigas užimančiais vyrais. Dėstymas ir administravimo vadybinė veikla, kuri yra menkiau vertinama, dažniau yra paskiriama moterims.

Kokybinis vertinimas apima įvairius stebėsenos rodiklius: apie darbo sąlygas, terminuotų darbo sutarčių trukmę, užmokesčio dydį ir išteklių paskirstymą lyčių požiūriu, duomenis apie premijas ir lėšų moksliniams tyrimams skyrimą, vaiko priežiūros atostogų suteikimo sąlygas, kandidatų užimti pareigas pagal lytis proporcija ir lyčių pusiausvyra įvairiose pareigose, išteklių paskirstymą įvairiems projektams ir disciplinoms, taip pat metinės darbo užmokesčio analizės pagal pareigas ir lytį, įvertinančios skirtingų lyčių atstovų darbo užmokesčio skirtumus. Skatintinas kompensavimas už papildomą darbo krūvį, susidarantį dalyvaujant įvairių komitetų veikloje. Adekvatus moterų atstovavimas yra itin reikšmingas mokslo komitetuose, kurie sprendžia dėl mokslinių tyrimų objekto, kurie susiję su institucijos ateities formavimu priimant naujus tyrėjus ir dėstytojus, kurie vadovauja antrosios ar trečiosios pakopos studentams arba yra labiau matomi, pvz., nacionalinio mokslo fondo strategijos komitetai, nacionalinių mokslo akademijų, mokslo krypčių komitetai, atestavimo komisijos, studijų programų komitetai, mokslo projektų vertinimo komisijos, redakcinės žurnalų kolegijos ir t.t. Skaidrių procedūrų užimti pareigas bei mokslo kokybei vertinti sukūrimas, vertinimo išvadų viešinimas. Tai objektyvių kriterijų ir tvarkų sukūrimas, padedantis išvengti diskriminacijos ir siekti lyčių lygybės.

Vertinimo komisijai siūloma apžvelgti 2014 metus ir užfiksuoti įvykius, kurie yra susiję su lyčių lygybe ar diskriminavimu. Atitinkamai pagal įvykio pobūdį fakultetui skirti arba atimti balus už:

Skirti balus už Atimti balus už
Renginio organizavimą konkrečios lyties dalyviams, kada ši lytis yra nedominuojanti tame fakultete. Renginio organizavimą konkrečios lyties dalyviams, kada ši lytis yra dominuojanti tame fakultete.
Viešus pasisakymus, agituojančius už lyčių lygybę ar netradicinių veiklų pagal lytį vykdymą. Viešus pasisakymus ar veiksmus, įžeidžiančius kitos lyties atstovus, jų gebėjimus ir pan.
Visuomenėje retų atvejų, kuomet vaiko auginimo atostogas pasiima šeimos vyras, o ne moteris atvejus (fiksuojami atvejai, kada darbuotojas vyras išėjo atostogų arba darbuotoja moteris nėjo). Fakulteto internetiniame puslapyje ar oficialiai prieinamuose dokumentuose aiškiai išreikštą lyčių poziciją (Alumni, visur tik studentas, bet neminima studentė ir pan.).
Kitus lyčių lygybę skatinančius įvykius Kitus lyčių lygybės ignoravimo atvejus.

Šiuos balus siūloma skaičiuoti ne pagal tai, kiek buvo aptikta fiksuojamų įvykių, bet vienu iš dviejų metodų:

  • Nustatyti, ar buvo  bent vienas įvykis analizuojamoje kategorijoje ir nepaisant kiek jų buvo, skirti ar atimti 1 balą.
  • Nustatyti, kiek iš viso buvo įvykių, bet vertinimui naudoti jų santykį su bendru fakulteto personalo dydžiu (taip išlyginant teises tarp skirtingo dydžio fakultetų).

Vertinimo procesas

Fakultetų vertinimą atlieka sudarytas komitetas (Lyčių studijų centro ir projekto INTEGER darbo grupės nariai). Jis duomenis analizei gauna iš universiteto duomenų bazės (apie darbuotojų ir studentų skaičių pagal lytis vertinamo laikotarpio pradžioje ir pabaigoje; darbuotojų užimamas pareigas) ir iš tarpusavyje pasidalintos asmeniškai surinktos medžiagos apie fakultetų politiką atskleidžiančius įvykius. Papildomai visiems fakultetams vertinamo laikotarpio pradžioje bus išsiųsti nuostatai, pagal kuriuos, kiekvienas fakultetas galės teikti paraišką, nurodydamas kodėl jis (fakultetas) turėtų būti apdovanotas. Vertinant tiek kiekybinį fakultetų lyčių pasiskirstymo aspektą, tiek kokybinį, bus atrenkamas laimėtojas. Visa gauta informacija yra anoniminė, vardų ir pavardžių neskelbiame.

Apdovanojimas: Sertifikatas bei prizas.

 

TERMINAS PARAIŠKŲ PATEIKIMUI: IKI 2014 M. GRUODŽIO 12 D.

integer_logo      800px-European_flag,_upside_down.svg       fp7-capacities_tr

 
© Lyčių studijų centras 2013
Proudly powered by WordPress